Regulamin sprzedaży biletów
REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ ZAŁADKĘ „KUP BILET” NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.BRZEZOVKA.PL
§1 Zasady ogólne
 • 1. FUN&SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zbożowa 7, 36-100 Kolbuszowa, NIP: 8141698219, REGON: 525271764,, działająca pod nazwą KTB BRZEZOVKA [dalej „KTB BRZEZOVKA”], prowadzi sprzedaż detaliczną biletów [dalej „Bilet”] za pośrednictwem strony internetowej KTB BRZEZOWKA https://brzezovka.pl/ [dalej „Strona”] oraz punktów sprzedażowych [dalej „Punkt”], której zasady reguluje niniejszy regulamin [dalej „Regulamin”]. Regulamin dotyczy sprzedaży zarówno na imprezy własne jak i na imprezy organizowane przez podmioty trzecie i w tym zakresie BRZEZOVKA działa jako pośrednik w imieniu i na rzecz Organizatora.
 • 2. Przez Bilet rozumiany jest dokument uprawniający do udziału w wydarzeniu [dalej „Wydarzenie”].
 • 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 • 4. Ceny podane na Stronie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 • 5. Przed zakupem Klient zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem Wydarzenia na które wystawiony jest bilet, regulaminem obiektu na którym Wydarzenie się odbywa oraz niniejszym Regulaminem Sprzedaży. Poprzez zakup biletu uczestnik akceptuje owe regulaminy.
§2 Zamówienie i płatność
 • 1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na Stronie,
 • 2. Opłatę za Bilet należy uiścić przez Stronę, za pomocą Przelewy24;
 • 3. Bilety będą wygenerowane bezpośrednio po zakupie biletu w formie kodu QR.
 • 4. Za zakupione Bilety można otrzymać fakturę VAT. W przypadku zakupu Biletu przez Stronę, należy zgłosić dane do faktury oraz podać numer zamówienia wysyłając wiadomość na adres info@brzezovka.pl. Faktura zostanie wysłana w pliku typu PDF na adres e-mail podany w profilu Klienta.
 • 5. Klient zobowiązany jest do zachowania dowodu zakupu Biletu - paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
 • 6. Szczegółowe warunki zakupu przez Stronę: Warunkiem realizacji zamówienia poprzez Stronę jest podanie wszystkich wymaganych danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy Biletu. KTB BRZEZOVKA potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty e-mail.

  - Dla stron wiążące są informacje zawarte na Stronie podczas zamawiania Biletu, w szczególności: cena i charakterystyka Biletu.

  - Informacje znajdujące się na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Biletu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie odnotowania wpłaty za zarezerwowane Bilety zgodnie z ustaloną ceną.

  - KTB BRZEZOVKA nie bierze odpowiedzialności za błędnie wpisane przez klienta dane do formularza.

 • 7. Zamówienie uważa się za złożone w momencie gdy Klient wybierze rodzaj Biletów, określi ich ilość, uiści zapłatę.
 • 8. Zamówienie zostanie automatycznie anulowane w przypadku jego nieopłacenia:

  - w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia na Stronie, gdy transakcja ma być wykonana za pomocą systemu przelewy24, a w tym terminie nie będzie pozytywnej autoryzacji płatności.

§3 Odbiór biletu, termin realizacji
 • 1. Warunkiem wydania Biletu jest zapłata za Bilet.
 • 2. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności informacji umieszczonych na Bilecie z danymi zawartymi w złożonym przez Klienta zamówieniu.
 • 3. Bilet zamówiony przez Stronę KTB BRZEZOVKA generuje się bezpośrednio po autoryzacji płatności.
 • 4. Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony w taki sposób, iż nie jest możliwe jego odczytanie nie uprawnia do uczestniczenia w Wydarzeniu i zostanie uznany za nieważny.
 • 5. Bilety zakupione w Punkcie, Bilety zamówione na Stronie i przesłane Klientowi, Bilety zamówione na Stronie i odebrane przed Wydarzeniem, nie są spersonalizowane.
 • 6. KTB BRZEZOVKA nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego powielenia raz otrzymanego Biletu domowego przez rezerwującego lub osoby trzecie, którym udostępnił on dane otrzymanego Biletu elektronicznego w formie kodu QR.
 • 7. Termin realizacji trwa do końca sezonu w którym bilet zakupiono.
§4 Reklamacja, Odwołanie lub zmiana
 • 1.Reklamacje prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: info@brzezovka.pl.Informujemy, iż formularz reklamacyjny za pośrednictwem którego można zgłosić reklamację jest dostępny na stronie www.brzezovka.pl Celem prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, zwracamy się o: przedstawienie dowodu potwierdzającego zakup reklamowej rzeczy/biletu wstępu i złożenie formularza z opisem reklamacji. Informacja o rozparzeniu reklamacji dotyczącej przedmiotu biletu wstępu do KOMPLEKSU zostanie przekazana reklamującemu w formie pisemnej lub elektronicznej (wiadomość e-mail) na wskazane przez reklamującego dane kontaktowe w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez KOMPLEKS.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w zależności od żądaniareklamującego, towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, cena zostanieobniżona, a w przypadku odstąpienia od umowy środki pieniężne zostaną zwrócone.
 • 2. Zwroty biletów przyjmowane są w wypadku odwołania imprezy oraz w wypadku zmiany programu imprezy, zmiany miejsca lub terminu odbycia się imprezy. Organizator każdorazowo ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu biletów na Stronie.
 • 3. Podstawą zwrócenia Biletu jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 • 4. Zwrotu Biletów dokonujemy poprzez kontakt: e-mail na adres info@brzezowka.pl, telefonicznie na numer 781 116 909 lub osobiście w Punkcie określonym przez KTB BRZEZOVKA, po uprzednim kontakcie.
 • 5. KTB BRZEZOVKA informuje, że zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DzU 2014, poz.827), Klientowi nie przysługuje prawo od odstąpienia od umowy zawartej na odległość w trybie określonym w art. 27 ww. ustawy.
§5 Odstąpienie od umowy sprzedaży
 • 1. Zgodnie z art. 38 pkt 12 USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA, z uwagi na fakt, że biletykażdorazowo uprawniają do uczestnictwa w wydarzeniu Klientowi zawierającemu umowę sprzedaży nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
§6 Ochrona danych i własność intelektualna
 • 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 • 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od KTB BRZEZOVKA materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego. Taka zgoda może być w każdej chwili cofnięta.
 • 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty.
 • 4. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na Stronie (w tym zdjęć i opisów biletów) bez pisemnej zgody właściciela Strony.
§7 Wejście w życie i zmiany
 • 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie.
 • 2. KTB BRZEZOWKA zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie.
§8 Uwagi końcowe
 • 1. KTB BRZEZOVKA dokłada wszelkich starań, by usługi świadczone w ramach Strony były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Strony przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Klient winien sygnalizować wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony.
 • 2. KTB BRZEZOVKA nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 • 3. Odpowiedzialność za przebieg Wydarzenia na które sprzedawane są Bilety ponosi jego organizator.
 • 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • 5. W razie sporów z Klientem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.